Plett Yamaha

Tel: 044 533 1443
1 Robberg Rd, Plettenberg Bay
6600

PO Box 1072,
Plettenberg Bay
6600