Naledi Municipality

Tel: 053 - 928 2200
Fax: 053 - 927 0977
19 a Market Street, Vryburg, 8601

P.O.Box 35, Vryburg, 8600